06 1502 3037 info@qfactors.nl
Privacy Statement

Dit is het Privacy Statement van Qfactors B.V. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens en geven hierover graag duidelijkheid aan alle betrokkenen. Wij leggen in dit Privacy Statement uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze website: www.qfactors.nl. Via onze website kunt u bijvoorbeeld contact met ons opnemen via e-mail.

Wie zijn de verwerkingsverantwoordelijken?
QFactors B.V. , gevestigd aan de Vlijtstraat 40, 7005 BN te Doetinchem is de primaire verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die worden verwerkt. U kunt ons telefonisch bereiken op 06 1502 3037, per e-mail via info@qfactors.nl.

Inhuur
Wanneer u een professional bent van wie persoonsgegevens door een leverancier aan ons worden verstrekt, is deze leverancier hiervoor aan te merken als zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke. De leverancier bepaalt dan het doel en de middelen, en geldt voor u als eerste aanspreekpunt om uw rechten uit te oefenen. De leverancier kan een eigen privacy statement en eigen voorwaarden hanteren. Wij raden aan deze te raadplegen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Welke persoonsgegevens wij verwerken hangt af van de diensten waarvan u gebruikmaakt en in welke hoedanigheid jij onze diensten gebruikt.

Bezoekers van onze website, lezers van onze mailings

  1. Gegevens die u aan ons verstrekt. Wanneer u onze website bezoekt, kunt u ons persoonsgegevens verstrekken, bijvoorbeeld omdat u ons een e-mail stuurt met een vraag of verzoek. Wij kunnen in dat verband uw naam, uw e-mailadres of andere contactgegevens verwerken. Daarnaast verwerken wij overige persoonsgegevens voor zover u die verstrekt bij uw vraag of verzoek.
  1. Persoonsgegevens gegenereerd door onze website of e-mails. Wanneer u onze website bezoekt worden bepaalde gegevens verwerkt en gegenereerd, zoals uw IP-adres, gegevens over surfgedrag, datum en tijd van uw bezoek en de manier waarop u door onze website navigeert.

Opdrachtgevers
Wij verwerken persoonsgegevens van de contactpersonen van onze opdrachtgevers. Het kan daarbij gaan om naam, geslacht, gegevens over de organisatie, e-mailadres, (mobiel) telefoonnummer en gegevens over het contact dat u met ons hebt gehad.

Voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens?
Onze kernactiviteit is, naast het zelf ontwikkelen van software, het inzetten van ICT professionals bij onze opdrachtgevers. Hiervoor leggen wij van u (opdrachtgevers) de bovengenoemde gegevens vast voor Contractbeheer.

Wat is de grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens?
Wij verwerken alleen persoonsgegevens wanneer daarvoor een wettelijke grondslag aanwezig is.

  • Uitvoeren van de overeenkomst. Wij sluiten overeenkomsten met professionals, leveranciers en opdrachtgever op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken. Deze overeenkomsten zien toe op de dienstverlening die wij bieden. Het is ook denkbaar dat wij persoonsgegevens van u vragen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst, zodat wij deze tot stand kunnen brengen.
  • Toestemming. Wij kunnen u in bepaalde gevallen vragen om toestemming te geven voorafgaand aan de gegevensverwerking. Wij vragen u bijvoorbeeld toestemming voordat wij bepaalde gegevens van u verzenden naar onze (mogelijke) opdrachtgevers.
  • Wettelijke verplichting. Wij zijn in sommige gevallen verplicht om bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Deze verplichting kan ook meebrengen dat wij verplicht zijn bepaalde persoonsgegevens te delen met opdrachtgevers of andere derden voor verdere verwerking.
  • Gerechtvaardigd belang. Wij kunnen persoonsgegevens verwerken omdat wij daarbij een gerechtvaardigd belang hebben, of omdat de organisatie aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken een gerechtvaardigd belang heeft. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer wij fiscale aansprakelijkheden willen voorkomen of het risico hierop willen beperken, of wanneer wij fraude willen opsporen en voorkomen.

Wie hebben er toegang tot jouw persoonsgegevens?
Onze medewerkers hebben toegang tot uw persoonsgegevens op een need-to-know basis om onze diensten aan te kunnen bieden.

Wij kunnen persoonsgegevens in bepaalde gevallen delen met derden. Dit doen wij alleen wanneer dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening en de doeleinden zoals beschreven in dit Privacy Statement.

  • Wij kunnen persoonsgegevens van professionals delen met onze opdrachtgevers. Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens delen met andere partijen met wie wij samenwerken, zoals financiële dienstverleners.
  • Wij maken gebruik van dienstverleners voor bijvoorbeeld salarisverwerking voor de hosting. Voor zover deze dienstverleners als verwerkers namens ons persoonsgegevens verwerken, leggen wij afspraken vast in een verwerkersovereenkomst.
  • Uitsluitend indien en voor zover wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, delen wij persoonsgegevens met toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties.

Zijn uw persoonsgegevens veilig?
Wij hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om de persoonsgegevens die wij verwerken te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging.

Worden uw persoonsgegevens buiten de EER verwerkt?
Wij verwerken uw persoonsgegevens in beginsel binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Wij maken gebruik van servers die in Europa staan. Omdat wij gebruik kunnen maken van verwerkers die hun hoofdvestiging buiten de EER hebben, valt niet uit te sluiten dat wij direct of indirect persoonsgegevens delen met organisaties buiten de EER. Voor zover dit het geval is, nemen wij passende maatregelen om deze verwerking te legitimeren.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?
Wij bewaren persoonsgegevens alleen zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden genoemd in dit Privacy Statement. Dit betekent dat wij in ieder geval persoonsgegevens verwerken zolang u bij ons ingeschreven staat en/of een overeenkomst met ons hebt.

Verzoeken om inzage, correctie en verwijdering
Iedere betrokkene kan op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Zo heeft u het recht op inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens of vragen dit gebruik te beperken. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons opnemen via de contactgegevens in dit Privacy Statement. Geef daarbij duidelijk aan om welke gegevensverwerkingen het gaat.

Klachten
Als u klachten heeft over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kun u ons telefonisch bereiken op 06 1502 3037, per e-mail via info@qfactors.nl. Wij helpen u graag met het vinden van een oplossing. Indien dat toch niet zou lukken, dan kunt u zich altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassingen
Ontwikkelingen gaan snel en daardoor kan er soms ook iets veranderen in de persoonsgegevens die wij van u vragen en die wij verder verwerken. Ook kan regelgeving wijzigen. Wij passen daarom van tijd tot tijd ons Privacy Statement aan en raden aan om dit regelmatig te raadplegen.

Update: mei 2018

 

Geverifieerd door ExactMetrics